บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ครั้งที่ 1  ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่

QR CODE ครั้งที่ 1 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้    

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย การฟัง การดู การพูด 

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 3 การอ่าน 

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 4 การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 5 หลักการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 6  วรรณคดี  วรรณกรรม

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 7 การประกอบอาชีพอย่างพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 8 สร้งเครือข่าย ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 9 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา  โรคระบาด

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 10  การป้องกันสารเสพติด

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 11  วิชาศิลปศึกษา  ทัศนศิลป์ไทย

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 12  ดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 13 ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่ 14  มรดกไทยสมัยกรุงศรีอยุทธยาเเละกรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 15 บทเรียนจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเเละกรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 16 ความสัมพันธ์ในต่างประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยา กับกรุงธนบุรี

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 17 วิชาการเขียนโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  วิธีการค้นหาตัวเอง

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 18 รูปเเบบการเขียนด้วยตัวเอง

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


ครั้งที่ 19 องค์ประกอบของการวางเเผนการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์