ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง

                    

กศน.ตำบลเชื้อเพลิง

          ที่ตั้ง :  เลขที่  ๒  หมู่ที่  ๒  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32140

          สังกัด :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท

          พิกัดที่ตั้ง :  ๑๔.๗๐๑๑๐๘ ๑๐๓.๔๒๑๐๓๒

          โทรศัพท์พื้นฐาน :  ๐๙๕-๖๐๒๔๘๙๕

          website :  http://chueaphloeng.nfeprasat.ac.th/

          fanpage :  https://www.facebook.com/ubpcoo/

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบลเชื้อเพลิง

           ที่ตั้งและอาณาเขต

กศน.ตำบลเชื้อเพลิง   เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท  ปัจจุบันได้รับความอนุเคราะห์อาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง  (หลังเก่า)  เปิดทำเป็นที่พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลเชื้อเพลิง   โดยให้บริการข้อมูลสารสนเทศและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน    การศึกษาต่อเนื่อง    และการศึกษาตามอัธยาศัย  

ตำบลเชื้อเพลิงแต่เดิมอยู่ในเขตปกครองของตำบลไพล  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔  ได้แยกมาตั้งเป็นตำบลเชื้อเพลิง โดยเริ่มแรกมี ๙ หมู่บ้าน คำว่า "เชื้อเพลิง" มาจากภาษาท้องถิ่น เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านถือเป็นยาสมุนไพร ใช้สำหรับให้สตรีที่คลอดบุตรขับเลือดหลังจากอยู่ไฟ   ปัจจุบันตำบลเชื้อเพลิงแบ่งเป็นเขตการปกครองท้องที่ มีหมู่บ้านจำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒ บ้านรำเบอะ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม  ตำบล เชื้อเพลิง
อำเภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐  องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง ได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีพื้นที่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ ๓๒ ตารางกิโลเมตร

          องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุรินทร์  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์โดยทางรถยนต์ประมาณ  ๒๐ กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ  ๔๓๐  กิโลเมตร  การเดินทางระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงกับตัวจังหวัดสามารถทำได้สะดวกโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๒๑๔

 

          ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง  เป็นที่ราบสูง  มีลักษณะพื้นที่มีที่ราบลุ่มเป็นช่วง ๆ มีหนองน้ำธรรมชาติ  คืออ่างเก็บน้ำบ้านเสม็ด  และหนอง  คลอง  บึง  ตลอดจนสระเก็บน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพื้นที่ได้ดังนี้  ที่ราบ ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตร ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพื้นที่ ประมาณ  ๒๑,๕๔๐ ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ  ๗๘.๓๒๗  ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบลเชื้อเพลิง

 

          สภาพอุณหภูมิ  โดยทั่วไปตลอดปี  มี  ๓  ฤดู

- ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน อากาศร้อนอบอ้าวแห้งแล้ง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  ๓๒  องศาเซลเซียล

- ฤดูฝน  อยู่ในช่วง เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม อากาศอบอุ่น ฝนตกทั่วไป บางปีอาจเกิดฝนทิ้งช่วง อุณหภูมิ โดยเฉลี่ย ๒๘  องศาเซลเซียล

- ฤดูหนาว อยู่ในช่วง เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นแห้งแล้ง ลมพัดแรง อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียล

          ที่ตั้ง/ลักษณะภูมิประเทศ/ทรัพยากรของตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ทิศใต้             ติดต่อกับ  ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์