ปรัชญา

"คิดเป็น" "เศรษฐกิจพอเพียง"

 

วิสัยทัศน์

            ภายในปี 2564 กศน.อำเภอปราสาท มุ่งพัฒนาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านกระบวนการคิดเป็น ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเครือข่ายมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ

1. จัดการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยงแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล

3. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียน และแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

4. 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่งถึง

5.พัฒนาหลักสูตร  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรม การวัด และประเมินผลในทุกรูปแบบให้คล้องกับบริบทในปัจจุบัน

6.พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาธิบาลและการมีส่วนร่วม