โครงสร้างสถานศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร  กศน.
กิจกรรมหลักในการจัดการศึกษา  
     1. จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
     3. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
     4. จัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5. จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
 
สาระการเรียนรู้
     สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 สาระดังนี้
         1. สาระทักษะการเรียนรู้  เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย
         2. สาระความรู้พื้นฐาน  เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         3. สาระการประกอบอาชีพ    เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพ  ทักษะในอาชีพ  การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
         4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต   เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษา พลศึกษา  และศิลปศึกษา
         5. สาระการพัฒนาสังคม   เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวชุมชน สังคม