บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

 

ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย 

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 3  วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 4 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 5  วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์

 

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 6  วิชาสังคมศึกษา เรื่อง การเมืองการปกครองไทย

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 7  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


 

ครั้งที่ 8 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


 

ครั้งที่ 9 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง หน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


 

ครั้งที่ 10   วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : หน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11  วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม : พัฒนาตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 12  วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม : พัฒนาตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่ 13    วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การทักทาย และการตอบรับการทักทาย (Greeting)

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่ 14  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การแนะนำตนเอง และการแนะนำผู้อื่น(Introducing) 

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 


 

ครั้งที่ 15  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การกล่าวลา และการตอบรับการกล่าวลา(Leave Taking)

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16  วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : จำนวนนับและลำดับที่

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17  วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การขอร้อง การออกคำสั่ง และการขอโทษ    

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน : ประชาธิปไตยในชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน : ประชาธิปไตยในชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์