บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอชีย

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 3 วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 4 วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 5 วิชาสังคมศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เรื่องการเมืองการปกครอง

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 7 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 8 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 9 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นมา หลักการ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 10  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหลักสิทธิมนุษยชน

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 11 วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 12 วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องแนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 13 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องการโต้ตอบโทรศัพท์ (Telephone Conversation)

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


 

ครั้งที่ 14  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องการพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 15 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (Different Types of English Sentences)

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 16 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องประโยคความรวม (Compound Sentence)

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 17 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องอดีตกาล (Past Tense)

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 18 วิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 19 วิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์