บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่องการออกเสียงพยัญชนะ

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่องการใช้สัญลักษณ์และการติดต่อทางโทรศัพท์

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่องวัฒนธรรม ข่าว และพาดหัวข่าว

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่องSelf – Sufficiency Economy , Have you exercised today? , Shall we save the energy?

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่องWhat have I done? , What is your e-mail address?  และ Natural Disaster

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 7 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่องLet’s Travel , Will it rain tomorrow ? ,           Global Warming

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพ

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา  เรื่องการแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 10  วิชาสังคมศึกษา  เรื่องเศรษฐศาสตร์ และการเมืองการปกครอง

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 11 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 12 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 13 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ 

 

ครั้งที่ 14 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องการใช้ภาษาในโอกาสต่างๆ

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 15 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 16 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่องปุ๋ยชีวภาพ

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


 

ครั้งที่ 17 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 ครั้งที่ 18 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่องน้ำหมักจุลินทรีย์

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 19 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่องการบริหารจัดการด้านการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์