บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้    

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ เรื่องการงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ เรื่องช่องทางการพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 4 วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ เรื่องการตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ เรื่องการทำแผนเพื่อพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 6 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ เรื่องการจัดการความเสี่ยง

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 7 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ เรื่องการจัดการการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 8 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ เรื่องการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 9 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เรื่องศักยภาพธุรกิจและการจัดการแผนพัฒนาการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 10  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เรื่องการจัดทำแผนการพัฒนาการตลาดและการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 11  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เรื่องการพัฒนาธุรกิจและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 12 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้  เรื่องประเภทของจดหมายและการเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 13 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องลักษณะของจดหมายแต่ละประเภทและรูปแบบการเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 14  วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องเขียนจดหมายกิจธุระ

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 15 วิชาการเขียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 16 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

QR CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 17 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้งาน Microsoft Office XP 

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 18 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เรื่องโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)

QR CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 


ครั้งที่ 19 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เรื่องโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล            (Microsoft Excel)

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์