แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2565

 

ระดับประถมศึกษา

   

แผนพบกลุ่ม

   

แผน กรต.

   

แผนสอนเสริม

   

ใบความรู้

     

ใบงาน&แบบทดสอบ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

    

แผนพบกลุ่ม

    

แผน กรต.

   

แผนสอนเสริม

   

ใบความรู้

     

ใบงาน&แบบทดสอบ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

    

แผนพบกลุ่ม

    

แผน กรต.

    

แผนสอนเสริม

    

ใบความรู้

        

 ใบงาน&แบบทดสอบ