ปราสาทบ้านไพล

ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กศน.ตำบลเชื้อเพลิง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

1.ชื่อแหล่งเรียนรู้  : ปราสาทบ้านไพล  หมู่ที่  ๖  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

2.เจ้าของแหล่งเรียนรู้/ผู้รู้/ปราชญ์ :  สิบตรีสมชาย  ราษีทอง  (ผู้ใหญ่บ้านปราสาท)

3.ที่ตั้ง :  บ้านปราสาท  หมู่ที่ 6  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

Page/Face book : -

เบอร์โทรศัพท์ :  080-0633788

4.ความเป็นมาโดยย่อ :

ปราสาทบ้านไพล ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นศาสนาสถานในชุมชน หรือสรุก  เป็นปราสาทอิฐ 3 หลัง  ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก  มีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบ องค์ปราสาทมีแผนผังและขนาดเท่ากันทั้งสามองค์  คือ  มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ  4×4  เมตร  มีประตูทางเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียว  ทับหลังของปราสาทองค์กลางและองค์ด้านทิศเหนือสลักเป็นรูปบุคคลนั่งชันเข่าหนือหน้ากาล ส่วนทับหลังปราสาทองค์ด้านทิศใต้สลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ  ซึ่งปราสาทองค์ด้านทิศใต้พังทลายไปหมดสิ้นแล้วในปัจจุบัน

5.ผู้สํารวจ :  นางสาวอุทุมพร  บูรณ์เจริญ   ครู กศน.ตําบล

               โทร : 0956024895

6.ลักษณะกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้

         ศึกษาแหล่งประวัติศาสตรและความเป็นมาของปราสาทบ้านไพล

1. เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนโบราณ ผ่านปราสาทบ้านไพล

2. สักการะศาลปู่ตา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน

3. ลัดเลาะเข้าสวน บุกแปลงปลูกดอกรักแหล่งใหญ่ของหมู่บ้าน

4. ชมหลุมขุดค้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่แหล่งโบราณคดีปราสาทบ้านไพล

5. เดินเล่นรับลมชมวิว

6. จับตะหลิวเข้าครัวทำอาหารรสชาติแซ่บหลายอาหารพื้นถิ่น

7.จุดเด่น

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

8.ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ/ความภาคภูมิใจ

- กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนปราสาทบ้านไพลเป็นโบราณสถานของชาติ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘