สวนสมุนไพรบ้านปราสาท

ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กศน.ตำบลเชื้อเพลิง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

1.ชื่อแหล่งเรียนรู้  : สวนสมุนไพรบ้านปราสาท  หมู่ที่ ๖  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

2.เจ้าของแหล่งเรียนรู้/ผู้รู้/ปราชญ์ : ร้อยเอกเสวย  จานิกรณ์

3.ที่ตั้ง :  บ้านปราสาท  หมู่ที่ 6  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

Page/Face book : -

เบอร์โทรศัพท์ :  087-9575698

4.ความเป็นมาโดยย่อ :

       เดิมทีเป็นที่ดินว่างปล่าวอย่างเดียว ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ทําให้ได้รับแนวคิดเรื่องการทําเกษตรแบบยั่งยืนหรือเกษตรแนวธรรมชาติมากขึ้น ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมาจากการเรียนรู้ภายนอกและการค้นพบเอง จึงนํามาถ่ายทอดเล่าสู่หมู่เพื่อนเกษตรกรด้วยกัน เช่น  การปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ จึงกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

5.ผู้สํารวจ :  นางสาวอุทุมพร  บูรณ์เจริญ   ครู กศน.ตําบล

               โทร : 0956024895

6.ลักษณะกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้

         การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะเขือ พริก โหระพา ฯลฯ การเลี้ยงปลา  การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ได้รับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนองนา โมเดล

7.จุดเด่น

 - เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงและผลผลิตทางการเกษตร พืช ผัก สมุนไพร ในการรักษาโรค

8.ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ/ความภาคภูมิใจ

- ได้รับเกียรติบัตรจากพัฒนาการอำเภอปราสาท โคก หนอง นา โมเดล