กศน.ตำบลเชื้อเพลิง
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางสาวอุทุมพร บูรณ์เจริญ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0956024895
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวอรุณี เกิดเหลี่ยม

ตำแหน่ง : ครู ศรช.
หน้าที่ : จัดการเรียนการสอนนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0884693606
เว็บไซต์ :