โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านเสม็ด หมู่ที่ 7 และบ้านโสนกพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์