วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาทรับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 2-3) โดยได้รับเกียรติจาก

นางสาวสุภาพร ลาภจิตร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ได้นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 2-3) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปราสาท อำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์